Biz hakda

Biz kim

WEITAI Gidrawlik, onlarça ýyllyk tejribesi bolan Hytaýda öňdebaryjy ykjam gidrawlik üpjün edijilerden biridir.Dünýädäki kärhanalara we ahyrky ulanyjylara ajaýyp gidrawlik önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýarys.
Demirgazyk Amerikanyň müşderileri üçin OEM gidrawlik silindrlerini öndürmekden başlap, önümçilik, söwda we maýa goýum toplumlaýyn kompaniýasy bolduk.Gidrawlik aýlaw hereketlendirijisi esasy önümlerimiziň biridir.Zawodymyz ISO kepillendirilen we material üpjün edijilerimiziň hemmesi CE, RoHS, CSA we UL şahadatnamalaryny aldylar.Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin çyzgylara görä dizaýn edip we düzüp bileris.

3aff6b2a

Näme üçin bizi saýlamaly?

Professional tehniki we täjirçilik toparlary onlaýn goldaw üçin 24/7 elýeterlidir.

ico (1)

20+ ýyllyk tejribe

Işimizi OEM zawody hökmünde başladyk.Gidrawlik çözgütleriniň dizaýny we önümçiligi boýunça hünär bilimlerimiz bar.

ico (1)

Ygtybarly önüm

Birnäçe dikligine hereketlendiriji hereketlendirijiler islendik aralyk burç burçuny öndürmäge we saklamaga mümkinçilik berýär.Ykjam gurluş çäkli gurluşyk meýdan talaplaryny göz öňünde tutýar.

ico (1)

40+ ýurt

WEITAI bütin dünýäde ygtybarly önüm bilen üpjün edýär.Indi 40-dan gowrak ýurtda we sebitde müşderilere hyzmat edýäris.

ico (1)

Hünär we ygtybarly hyzmatlar

Hemme aýlawly hereketlendirijiler müşderä gowşurylmazdan ozal 100% synagdan geçirilýär.Bir ýyl kepillik berilýär.

Toparymyz bilen tanyş

WEITAI-iň bütin dünýäde müşderileri goldamak üçin hünärmen topary bar.
Toparymyz mobli gidrawlik komponentlerine jemlenýär.Hünärmen tehniklerimiz we işgärlerimiz bilen bilelikde öz işimize wepaly we höwesli.

Biziň ussahanamyz bilen tanyşyň

WEITAI zawodlarynyň hemmesi ISO kepillendirilen we material üpjün edijilerimiziň hemmesi CE, RoHS, CSA we UL şahadatnamalaryny aldylar.Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin çyzgylara görä dizaýn edip we düzüp bileris.
Kamera obýektiwimiz bilen yzarlaň, geliň gidrawlik aýlaw hereketlendirijisiniň nädip çykýandygyny görkezeliň!