Täze önümler

 • 01

  Güýçli

  Torokary tork, ýokary göterijilik ukyby

 • 02

  Çydamly

  Gaty gurşaw üçin amatly hereket edýän bölekler

 • 03

  Ykjam

  Powerokary kuwwatly densty berk ýerlere laýyk gelýär

 • 04

  Positionerleşiň

  Içerki nol syzyşlar, rahat işlemek, daşarky tormoz gerek däl

 • 05

  Plönekeýleşdirýär

  Rulmanlary, baglanyşyklary we ýaýlary ýok edýär, materiallaryň sanyny azaldýar

 • 06

  Yzky görnüşler

  Artykmaç şertlerde -Gidrawlik predohranitel, mehaniki zeper ýetmeginiň öňüni alýar

artykmaçlygy
 • +

  Modeller

 • Yearyl kepilligi

 • %

  Zawod synagy

 • +

  Hyzmat edýän ýurtlarymyz

 • ISO kepillendirilen zawod
 • Iň oňat hilli dik gidrawlik aýlaw hereketlendirijisi
 • Zawodyň suraty
 • Önümçilik liniýasy
 • Heliki gidrawlik aýlaw herekete getiriji önümler

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • ISO kepillendirilen zawod

  Zawodymyz ISO kepillendirilen we material üpjün edijiler hemmesi CE, RoHS, CSA we UL şahadatnamalaryny aldylar.Onýyllyk önümçilik tejribesi bizi ýokary hilli jemlemäge mejbur edýär.

 • Custörite çözgüt

  OEM we ODM goldawlary müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin elýeterlidir.Dürli amaly programmalar üçin gidrawliki aýlaw hereketlendirijilerini dizaýn edýäris, kämilleşdirýäris we özleşdirýäris.

 • 1 ýyl kepillik

  Müşderiler üçin 1 ýyl kepillik berilýär.Gidrawlik aýlaw hereketlendirijilerimiziň hemmesi OEM spesifikasiýalaryna laýyk gelmek we / ýa-da ondan ýokary geçmek üçin düýpli synagdan geçirilýär.

 • Çalt eltip bermek

  Meşhur modeller üçin 7-15 günlük gowşuryş.Adatça meşhur modeller üçin ygtybarly sanaw ýazýarys we material we ýarym taýýar komponentler üçin ýeterlik ätiýaçlygymyz bar.

Biziň blogymyz

 • PIT Aisa 2023-de WEITAI topary!

  PIT Aisa 2023-de WEITAI topary!

  PTC Asia 2023-de WEITAI stendine baryp görmäge hoş geldiňiz!E1-J3-3 we OE3-D604!

 • Senagatlary güýçlendirmek: Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileri PTC sergisinde şöhle saçýar

  Senagatlary güýçlendirmek: Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileri PTC sergisinde şöhle saçýar

  PTC Aziýa 2023/10/24 - 2023/10/27 aralygynda Hytaýyň Şanhaý şäherinde geçiriler.Bu möhüm pursady tolgunmak bilen garşylaýarys.Bu sergide, dünýädäki müşderilere baýdak önümimiziň - gidrawliki aýlaw hereketlendirijileriniň ajaýyplygyny görkezeris.Näme görersiň ...

 • PTC Aziýada görüşeris!

  PTC Aziýada görüşeris!

  2023/10 / 24-2023 / 10/27 aralygynda PTC Aziýa gatnaşjakdygymyzy mälim edýäris.Aziýa halkara elektrik geçiriji we gözegçilik tehnologiýasy sergisi - 2023-nji ýylyň 24-nji oktýabryndan 27-nji oktýabry aralygynda Şanhaý täze halkara sergi merkezinde geçiriler. Ilkinji gezek geçirilenden bäri ...

 • Dik gidrawlik aýlaw hereketlendirijisiniň umumy ýalňyş derňew seriýasy - Hereketlendirijiniň adaty bolmadyk sesi

  Dik gidrawlik aýlaw hereketlendirijisiniň umumy ýalňyş derňew seriýasy - Hereketlendirijiniň adaty bolmadyk sesi

  Heliki gidrawlik aýlaw hereketlendirijisi, ulanylanda wagtal-wagtal adaty bolmadyk sesleri çykarýar, operatorlar köplenç üns bermeýärler.Şeýle-de bolsa, bu aýlaw hereketlendirijisiniň şowsuzlygynyň başlangyjydyr.Seresap bolmaň, ýogsam aýlanýan hereketlendirijiniň hyzmat möhletini azaldar ýa-da möhüriň kesilmegine sebäp bolar ...

 • Gidrawlik aýlaw hereketlendirijisini zibil awtoulagynda ulanmak

  Gidrawlik aýlaw hereketlendirijisini zibil awtoulagynda ulanmak

  Işçileriň öwezini doluş tölegini netijeli azaltmak we marşrutyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin hapa awtoulag enjamlaryny öndürijiler önümleriniň dizaýnyny gowulaşdyrmaga synanyşyp başladylar.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda enjam öndüriji, zibil taşlaýyş enjamyny taslady we öndürdi ...